Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta:

Każdy Pacjent odwiedzający NZOZ “Poradnia Zdrowia Psychicznego” ma prawo do:

  • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej

  • informacji o swoim stanie zdrowia

  • zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia

  • wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych

  • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

  • poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych

  • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

  • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

  • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.